Verantwoord produceren

Gedragscode van Google voor leveranciers

Google Inc.en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk 'Google') hebben zich ertoe verplicht ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf en de toeleveringsketen veilig zijn, dat werknemers respectvol en waardig worden behandeld en dat de bedrijfsactiviteiten op een milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde manier worden uitgeoefend. Daartoe heeft Google de volgende vereisten voor zijn toeleveranciers (elk een 'Leverancier') opgesteld op basis van de Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct ('EICC'), internationale normen, zoals de beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de waarden en normen van Google.

We controleren of een Leverancier aan deze vereisten voldoet op het moment dat we bevoorradings- en inkoopbeslissingen nemen. Ons doel is om in samenwerking met de Leverancier de omstandigheden middels communicatie, training, monitoring en vervolgevaluaties te verbeteren. Wanneer echter niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan dit resulteren in de beëindiging van de relatie.

De Leverancier moet zich bij alle werkzaamheden houden aan de wetten, regels en voorschriften van de landen waarin het bedrijf zaken doet. Daarnaast moet de Leverancier voldoen aan deze Gedragscode voor leveranciers (de 'Leverancierscode') en moeten ook hun toeleveranciers, serviceproviders, contractanten en subcontractanten (gezamenlijk de 'Toeleveringsketen') waarmee een overeenkomst is aangegaan aan deze vereisten voldoen. Als een contract tussen Google en een Leverancier strengere of gedetailleerdere vereisten bevat dan deze Leverancierscode, verwachten we dat de Leverancier voldoet aan deze strengere of gedetailleerdere contractuele vereisten.

De Gedragscode voor leveranciers:

 • ARBEID
  Google zet zich ervoor in de mensenrechten van werknemers hoog te houden en hen te behandelen met waardigheid en respect zoals dit door de internationale community wordt begrepen. Dit geldt voor alle werknemers, ook uitzendkrachten, gedetacheerden, migranten, studenten, stagiairs, directe werknemers en elk ander type werknemer.
  De arbeidsnormen zijn:

  • Vrijwillig gekozen dienstverband; anti-mensenhandel
   De Leverancier mag in geen enkel stadium van het productieproces gebruikmaken van of gelegenheid bieden tot enige vorm van dwangarbeid, gedwongen tewerkstelling (waaronder tewerkstelling om schulden af te betalen) of uitbuiting, onvrijwillige gevangenisarbeid, sekshandel, slavernij of mensenhandel. Dit omvat het transport, de opvang, de rekrutering, de overdracht of de ontvangst van kwetsbare personen door middel van dreiging, geweld, dwang, ontvoering of fraude voor exploitatiedoeleinden. Al het werk moet vrijwillig zijn en de werknemers, inclusief stagiairs, moeten vrij zijn om het werk op elk moment te kunnen verlaten en hun dienstverband op elk moment te kunnen beëindigen. Van werknemers mag niet worden gevraagd om door de overheid verstrekte identiteitspapieren, paspoorten of werkvergunningen in te leveren als voorwaarde om aan het werk te mogen. Het rekenen van buitensporige kosten is onaanvaardbaar en alle kosten die bij werknemers in rekening worden gebracht, moeten door de Leverancier openbaar worden gemaakt.

  • Vermijden van kinderarbeid; stagiairs
   De Leverancier mag in geen enkel stadium van het productieproces gebruikmaken van kinderarbeid. De term 'kind' duidt op iedere persoon jonger dan 15 jaar (of 14 jaar indien de wetgeving van het desbetreffende land dit toestaat), jonger dan de leeftijd waarvoor de leerplicht geldt of onder de minimumleeftijd voor indienstneming in het desbetreffende land, welk van deze het hoogste is. De Leverancier mag gebruikmaken van legitieme, vrijwillige praktijkstageprogramma's, zoals stageplaatsen voor studenten, zolang aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan. Werknemers jonger dan 18 jaar mogen geen werkzaamheden verrichten die de gezondheid of veiligheid van deze werknemers in gevaar kunnen brengen.

  • Werktijden
   De werkweek van de Leverancier mag niet langer zijn dan is vastgesteld in de lokale wet- en regelgeving. De maximale werkweek van de Leverancier mag bovendien niet meer dan 60 uur bedragen, inclusief overuren, behoudens noodgevallen of uitzonderlijke situaties. De arbeidskrachten hebben per week van zeven dagen minimaal recht op één vrije dag.

  • Loon en secundaire arbeidsvoorwaarden
   Het loon dat aan werknemers wordt uitbetaald, moet aan alle geldende loonwetten voldoen, inclusief wetten met betrekking tot het minimumloon, de overuren en de wettelijk verplichte secundaire arbeidsvoorwaarden. Conform de lokale wet- en regelgeving moet de Leverancier werknemers een compensatie voor overwerk bieden die hoger is dan het tarief voor de reguliere werktijden. De Leverancier mag geen loon inhouden bij wijze van disciplinaire maatregel. De basis waarop werknemers worden uitbetaald moet tijdig worden verstrekt in de vorm van een loonstrookje of soortgelijke documentatie.

  • Humane behandeling
   De Leverancier tolereert geen grove en onmenselijke behandeling, waaronder alle vormen van seksuele intimidatie, seksuele mishandeling, lijfstraffen, psychische of fysieke dwang of verbale mishandeling van medewerkers. Ook mag er geen dreiging van een dergelijke behandeling zijn. De Leverancier dient het disciplinaire beleid en de maatregelen ter ondersteuning van deze vereisten helder uiteen te zetten en aan alle werknemers te communiceren.

  • Non-discriminatie
   De Leverancier moet ervoor zorgen dat werknemers niet te maken hebben met pesterijen en discriminatie. De Leverancier mag zich bij het in dienst nemen en bij werkaspecten zoals promoties, beloningen en opleidingsmogelijkheden niet inlaten met discriminatie op basis van ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, invaliditeit, zwangerschap, religieuze overtuiging, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat. Daarnaast mag de Leverancier werknemers en potentiële werknemers niet onderwerpen aan medische tests die op discriminerende wijze zouden kunnen worden gebruikt.

  • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
   Open communicatie en rechtstreeks contact tussen de werknemers en het management zijn de effectiefste manieren om problemen op de werkplek en met de beloning op te lossen. Leveranciers moeten, in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving, de rechten van werknemers respecteren om in alle vrijheid bij elkaar te komen, om zich wel of niet bij een vakbond aan te sluiten, om zich te laten vertegenwoordigen en om lid te worden van een ondernemingsraad. De Leverancier moet werknemers gelegenheid bieden eventuele klachten met betrekking tot de werkomstandigheden en de praktijken van het management openlijk met het management te bespreken zonder angst voor represailles, intimidatie of pesterijen.

  • Immigratiewetgeving en de naleving hiervan
   Alle werknemers van de Leverancier, inclusief migrerende werknemers en gastarbeiders, moeten worden tewerkgesteld in overeenstemming met de toepasselijke immigratie- en arbeidswetgeving.

 • GEZONDHEID en VEILIGHEID
  De Leverancier onderkent dat een veilige en gezonde werkomgeving niet alleen bijdraagt aan het minimaliseren van werkgerelateerde ongevallen en ziekten, maar ook ten goede komt aan de kwaliteit van de producten en services, de consistentie van de productie, het moreel van werknemers en het behoud van werknemers voor het bedrijf. Daarnaast erkent de Leverancier dat de voortdurende inspraak en opleiding van werknemers essentieel is voor het vaststellen en oplossen van gezondheids- en veiligheidsproblemen op de werkplek.
  De gezondheids- en veiligheidsnormen zijn:

  • Beheersysteem voor gezondheid en veiligheid
   De Leverancier beschikt over een beheersysteem voor gezondheid en veiligheid volgens OHSAS 18001 of een gelijkwaardige norm. Het beheersysteem voor gezondheid en veiligheid moet geïmplementeerd en functionerend zijn. De registratie van derde partijen wordt sterk aanbevolen maar is niet vereist, tenzij op verzoek van Google.

  • Veilige arbeidsomstandigheden
   De Leverancier moet de blootstelling van werknemers aan potentiële veiligheidsrisico's (bijvoorbeeld elektriciteit en andere energiebronnen, brand, voertuigen, extreme temperaturen en geluidsniveaus, en valpartijen) zien te beheersen door middel van degelijke controlemiddelen ten aanzien van ontwerp en constructie, organisatorische controlemiddelen, preventief onderhoud, veilige werkprocedures en voortdurende veiligheidstraining. Als risico's met deze middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, moeten werknemers worden uitgerust met geschikt, goed onderhouden veiligheidsmateriaal. Medewerkers mogen niet worden berispt voor het uiten van zorgen over de veiligheid.

  • Voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties
   Potentiële noodsituaties moeten door de Leverancier worden geïdentificeerd en beoordeeld, en hun impact moet worden geminimaliseerd door de uitvoering van noodplannen en reactieprocedures, waaronder procedures voor melding van noodsituaties en het informeren en evacueren van werknemers, training van werknemers en oefening van procedures, geschikte branddetectie- en blusapparatuur, adequate nooduitgangsvoorzieningen en herstelplannen.

  • Arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten
   De Leverancier moet beschikken over procedures en systemen om arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten te voorkomen, te beheren, bij te houden en te rapporteren, inclusief maatregelen om melding door medewerkers te stimuleren, gevallen van letsel en ziekte te classificeren en te registreren, in de noodzakelijke medische behandeling te voorzien, onderzoek naar deze gevallen te doen en corrigerende maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen en terugkeer van de werknemers op de werkplek te faciliteren.

  • Industriële hygiëne
   Blootstelling van werknemers aan chemische, biologische en fysische agentia moet door de Leverancier worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. De Leverancier moet technische en administratieve maatregelen treffen om overmatige blootstelling te voorkomen. Als de Leverancier niet in staat is de risico's met deze middelen adequaat te beheersen, moet de gezondheid van de werknemers met geschikte programma's en passend en goed onderhouden veiligheidsmateriaal worden beschermd.

  • Zwaar lichamelijk werk
   Blootstelling van werknemers aan de risico's van zwaar lichamelijk werk, waaronder handmatige hantering en verwerking van materiaal en zwaar of repetitief tilwerk, langdurig staan en uiterst repetitieve of inspannende assemblagewerkzaamheden, moet door de Leverancier worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst.

  • Beveiliging van machines
   Het productiematerieel en andere machines moeten door Leverancier op veiligheidsrisico's worden geëvalueerd. In gevallen waar machines en materieel gevaar op letsel voor werknemers vormen, moet de Leverancier fysieke afschermingen, vergrendelingen en barrières plaatsen en naar behoren onderhouden.

  • Sanitaire voorzieningen, voeding en huisvesting
   De Leverancier moet werknemers voorzien van schone toiletten, drinkbaar water en hygiënische voedselbereidings-, opslag- en eetfaciliteiten. De Leverancier moet ervoor zorgen dat de slaapruimten voor werknemers schoon en veilig zijn en zijn voorzien van goede nooduitgangen, warm water voor bad en douche, adequate verwarming en ventilatie en redelijke persoonlijke ruimte met redelijke ingangs- en uitgangsprivileges.

 • MILIEU
  Google erkent dat respect voor het milieu cruciaal is voor het vervaardigen van producten van wereldklasse. Tijdens productieactiviteiten moeten nadelige effecten op de samenleving, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen worden geminimaliseerd, terwijl de gezondheid en veiligheid van het publiek moet worden beschermd.
  De normen op milieugebied zijn:

  • Milieubeheersysteem
   De Leverancier beschikt over een Milieubeheersysteem (EMS; Environmental Management System) conform ISO 14001 of equivalente normen. Het EMS moet geïmplementeerd en functionerend zijn. De registratie van derde partijen wordt sterk aanbevolen maar is niet vereist, tenzij op verzoek van Google.

  • Milieuvergunningen en -rapportage
   De Leverancier moet alle vereiste milieuvergunningen (bijvoorbeeld voor de monitoring van uitstoot), goedkeuringen en registraties verkrijgen, handhaven en actueel houden. Daarnaast moet de Leverancier aan alle operationele vereisten en rapportageverplichtingen van dergelijke vergunningen voldoen.

  • Gevaarlijke stoffen
   Chemicaliën en andere stoffen die een gevaar vormen als deze in het milieu terechtkomen, moeten door de Leverancier worden geïdentificeerd en beheerst om te zorgen voor een veilige hantering, verplaatsing, opslag, recycling of verwijdering en veilig gebruik of hergebruik.

  • Afvalwater en afvalmateriaal
   Afvalwater en afvalmateriaal dat afkomstig is van bedrijfsactiviteiten, industriële processen en toilet- en wasvoorzieningen, moet door de Leverancier worden geclassificeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld alvorens het kan worden afgevoerd of verwijderd.

  • Uitstoot in de lucht
   Uitstoot in de lucht van vluchtige organische chemicaliën, aerosolen, bijtende stoffen, deeltjes, ozonafbrekende chemicaliën en bijproducten van verbranding die afkomstig zijn van bedrijfsactiviteiten moeten door de Leverancier worden geclassificeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld alvorens te kunnen worden afgevoerd of verwijderd.

  • Restricties ten aanzien van productinhoud
   De Leverancier moet zich houden aan alle geldende wet- en regelgeving en vereisten van klanten met betrekking tot een verbod op of beperking van het gebruik van bepaalde specifieke stoffen, inclusief correcte etikettering voor recycling en afval.

  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen
   Google richt zich op een efficiënt gebruik van hulpbronnen, de ondersteuning van duurzame energie en de aankoop van CO2-compensaties van hoge kwaliteit. Google wil samenwerken met Leveranciers die onze zorg voor het milieu delen en die hun bedrijfsactiviteiten op vergelijkbare wijze uitoefenen. De Leverancier moet zich inzetten om het verbruik van hulpbronnen voor alle aspecten gedurende de levenscyclus van een product (bijvoorbeeld het productontwerp, het productieproces, het ontwerp van de verpakkingen, het transport, het gebruik van het product en het beheer aan het eind van de levenscyclus van het product) te reduceren, inclusief grondstoffen, energie en water.

  • Afvoer van materialen
   De Leverancier moet alle materialen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, verordeningen en richtlijnen, en op een milieuvriendelijke en veilige manier beheren en afvoeren. Op verzoek van Google moet de Leverancier voor Google aanvaardbare bewijsstukken kunnen overleggen dat de Leverancier de materialen heeft beheerd en afgevoerd conform deze Leverancierscode.

 • ETHIEK
  Leveranciers moeten de hoogste ethische normen hanteren om aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen en succes in de markt te hebben. Onder deze normen vallen:

  • Zakelijke integriteit; geen onoorbaar voordeel
   De Leverancier moet bij alle zakelijke transacties de strengste integriteitsnormen hanteren. Leveranciers moeten een zerotolerancebeleid hanteren met betrekking tot alle vormen van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering (waaronder het beloven, aanbieden, geven of aannemen van elke willekeurige vorm van smeergeld). Alle zakelijke transacties moeten transparant worden uitgevoerd en nauwkeurig in de boeken en administratie van de Leverancier worden vastgelegd. De Leverancier mag geen steekpenningen aanvaarden, noch direct noch indirect via derden (of een agent). De Leverancier moet controle- en handhavingsprocedures doorvoeren om naleving van anticorruptiewetgeving te waarborgen.

  • Openbaarmaking van informatie
   De Leverancier moet informatie met betrekking tot de zakelijke activiteiten, structuur, financiële situatie en prestaties openbaar maken overeenkomstig de toepasselijke voorschriften en heersende praktijken in de sector. Het is niet toegestaan documenten te vervalsen of een onjuiste voorstelling van zaken te geven met betrekking tot de voorwaarden of praktijken in de Toeleveringsketen.

  • Intellectueel eigendom
   De Leverancier moet de intellectuele-eigendomsrechten respecteren. De overdracht van technologie en kennis moet geschieden op een manier waarbij de intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd.

  • Eerlijke bedrijfsvoering, reclame en concurrentie
   De Leverancier moet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van eerlijk zakendoen, eerlijke reclame en eerlijke concurrentie, inclusief de wetgeving ten aanzien van eerlijke handelspraktijken en de antitrustwetten.

  • Verantwoorde aankoop van mineralen
   Google verwacht niets minder dan volledige naleving van de bepalingen van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act en bijbehorende basisbesluiten met betrekking tot conflictmineralen, inclusief verordeningen die in het kader van de Securities and Exchange Commission en andere toepasselijke wetgeving (de 'Wet') zijn aangenomen. De Leverancier moet er met betrekking tot de herkomst en de beheersketen van deze materialen voor zorgen en kunnen aantonen dat de Wet wordt nageleefd. De Leverancier moet op verzoek van Google de due diligence-maatregelen aan Google kunnen overleggen en moet tijdig reageren op het verzoek van Google om informatie over de naleving. De Leverancier moet een beleid voeren om de naleving van deze sectie te waarborgen.

  • Internationale handel
   De Leverancier moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het importeren van producten en services. Hierbij gaat het onder meer om de naleving van de regelgeving die moet voorkomen dat Amerikaanse bedrijven deelnemen of steun bieden aan een niet-gesanctioneerde boycot van een ander land of zakendoen met bepaalde personen of entiteiten.

  • Privacy
   Leveranciers moeten alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen leveren ter bescherming van de privacy van de persoonlijke gegevens van iedereen met wie zij zaken doen, waaronder leveranciers, klanten, consumenten en medewerkers. Leveranciers moeten bij het verzamelen, opslaan, verwerken, verzenden en delen van persoonlijke gegevens de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging naleven.

  • Geen represailles
   Leveranciers moeten beschikken over een gecommuniceerd proces waarmee hun personeel alle mogelijke zorgen naar voren kan brengen zonder angst voor represailles. De Leverancier moet tevens zorgen voor programma's die de vertrouwelijkheid en bescherming van zowel interne als externe klokkenluiders waarborgen. Een klokkenluider is een persoon die ongepast gedrag door een werknemer of manager van een bedrijf, een overheidspersoon of overheidsinstantie in de openbaarheid brengt.

 • BEHEERSYSTEEM
  De Leverancier moet een beheersysteem aannemen of vaststellen waarvan het bereik is gerelateerd aan de inhoud van deze Leverancierscode. Het ontwerp van het beheersysteem moet ervoor zorgen dat: (a) de toepasselijke wetten, voorschriften en klantvereisten in verband met de transacties en producten worden nageleefd; (b) deze Leverancierscode wordt nageleefd; en (c) de operationele risico’s verbonden aan deze Leverancierscode worden geïdentificeerd en beperkt. Daarnaast moet het systeem continue verbetering mogelijk maken.
  Het beheersysteem moet de volgende elementen bevatten:

  • Commitment van het bedrijf
   Door de directie onderschreven verklaringen over het bedrijfsbeleid van de Leverancier ten aanzien van maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen en het streven van de Leverancier om aan de wet- en regelgeving te voldoen en zich voortdurend te verbeteren.

  • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het management
   De Leverancier moet duidelijk aangeven welke medewerker van het bedrijf verantwoordelijk is voor de implementatie van de beheersystemen en de bijbehorende programma's. Het senior management evalueert regelmatig de status van het beheersysteem.

  • Juridische vereisten en vereisten van klanten
   Een proces om de geldende wet- en regelgeving en vereisten van klanten, inclusief de vereisten van deze Leverancierscode, te identificeren, te controleren en te verduidelijken.

  • Risicobeoordeling en risicobeheer
   Een proces ter bepaling van de wettelijke naleving, milieu-, gezondheids- en arbeidspraktijken en ethische risico's in verband met de transacties van de Leverancier. Bepaling van het relatieve belang van elk risico en de implementatie van gepaste procedurele en fysieke controles om de geïdentificeerde risico's op te volgen en ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd.

  • Verbeteringsdoelen
   Schriftelijke prestatiedoelen, targets en implementatieplannen om de maatschappelijke en milieugerelateerde prestaties van de Leverancier te verbeteren, waaronder een periodieke beoordeling van de prestaties van de Leverancier om deze doelen te bereiken.

  • Training
   Programma's voor het trainen van managers en werknemers om het beleid, de procedures en verbeteringsdoelen van de Leverancier te implementeren en aan de wettelijke vereisten en richtlijnen te voldoen.

  • Communicatie
   Een proces voor het communiceren van heldere en nauwkeurige informatie over het beleid, de praktijken, de verwachtingen en de prestaties van de Leverancier naar werknemers, toeleveranciers en klanten toe.

  • Feedback en deelname van werknemers
   Doorlopende processen om het begrip van medewerkers over in deze Leverancierscode behandelde praktijken en omstandigheden te beoordelen en daar feedback over te krijgen en om aan voortdurende verbetering te werken.

  • Audits en evaluaties Periodieke zelfevaluaties om naleving van de wettelijke vereisten en richtlijnen, de inhoud van de Leverancierscode en contractueel vastgelegde vereisten van klanten ten aanzien van de maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid te verzekeren.

  • Proces voor corrigerende actie
   Een proces voor het tijdig corrigeren van onvolkomenheden die bij interne of externe beoordelingen, inspecties en onderzoeken aan het licht komen.

  • Documentatie en administratie
   Het opstellen en bijhouden van documenten en administratie om naleving van wet- en regelgeving en het voldoen aan de bedrijfsvereisten te verzekeren, samen met passende vertrouwelijkheid om privacy te beschermen.

  • Verantwoordelijkheid van de Leverancier
   Een proces om de vereisten in de Leverancierscode te communiceren aan de Toeleveringsketen en om te controleren of Leverancierscode door de Toeleveringsketen wordt nageleefd.

 • TUSSENTIJDSE EVALUATIES, MONITORING EN VERDERE VERBETERING
  Op verzoek van Google moet de Leverancier aanvullende informatie overleggen om de naleving van deze Leverancierscode te waarborgen. Verzoeken kunnen onder meer betrekking hebben op informatie over maatschappelijke en milieugebonden praktijken, maatschappelijke en milieugebonden zelfevaluaties, details met betrekking tot de productinhoud, milieustatistieken (bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen, het waterverbruik, gegevens over de waterkwaliteit), sociale statistieken (bijvoorbeeld gegevens over de werktijden, loongegevens, letselpercentages), certificeringen voor beheersystemen enzovoort. Het monitoren en doorlopend verhelpen van de bevindingen is essentieel voor een verdere ontwikkeling van de maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. De Leverancier moet daarom meewerken aan aangekondigde of onaangekondigde formele evaluaties en audits door Google en zijn agenten (die hebben ingestemd met geheimhoudingsverplichtingen die vergelijkbaar zijn met de geheimhoudingsverplichtingen die de Leverancier en Google zijn overeengekomen).

Hartelijk dank

We willen u bedanken voor uw voortdurende steun en inzet om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. De bedoeling van deze Leverancierscode is onze gezamenlijke inzet en praktijken expliciet te maken en onze normen en waarden uit te breiden naar alle bedrijfsprocessen. Deze Leverancierscode vormt een aanvulling op maar is niet bedoeld als vervanging van enige rechten of verplichtingen die voortvloeien uit een andere overeenkomst die we met onze Leveranciers hebben gesloten.

Rapport over verantwoorde toeleveringsketen

Rapport voor 2016


Conflictmineralen

Lees ons beleid ten aanzien van conflictmineralen.

Meer informatie.


Verklaring ten aanzien van moderne slavernij voor 2016

Pdf downloaden